BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/02/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
Ngày
/
Tháng
00 12 1             1   2         1     1   1                             1           1               1 1           1 00
01 13     1 1     1       1 1 1   1       1                       1                 1         1               1   1   01
02 12 1             1   2           1   1                           1   2       1                   1         1       02
03 10       1 1       1                       1             1         1     1         1 1                           1 03
04 11 1         1   1       2 1   2                                                       1     1               1     04
05 13             1         2   1       1         1     1     1 1             1 1     1   1                           05
06 13 1 1     1         1     1                   1 1               1     1 1   1                       1       1     06
07 15     1           2         1                       2   1                         1           2 1       1     3   07
08 14 1   1       1 1             1                 1     1         2               1       1     1 1       1         08
09 12   1 1           1                     1           1       1   1             1     1     1     1       1         09
10 19       1         1 1 1           1   2       1 1 1   1       1       1       1             2   1   1         1   10
11 13         1       1       1           1   2 1     1                     1 1 2                 1                   11
12 20   1   1   1     1           1       1     1 2   1           1       1 1 1   1 1 1                       2     1 12
13 14           2       1           1 1     1     1         1         1     1         1           1     2             13
14 10                                 1   1   1         1     1                   1 1       1   2                     14
15 17     2   1           1               1   1   1                   1 1         2   1       1 1   1   1 1           15
16 18   1 1         1   1 1 1     1 1               1 2     2         1   1 1     1             1                     16
17 12                         1           1   2                     1 1       2 1   1               1           1     17
18 21   1             1 1 1     1   2 1 2   1                                     1 1   1   1 1   1         1   1 1 1 18
19 12 3     1   1                       1                               1 1         1         1 1 1                   19
20 17     1 1 1   1 1     1                             1 2     1                       2 1 1         1 1           1 20
21 13     1                   1 1 1     1           1                             1   1 1     1     1 2               21
22 13     1       1       1   1         1       1 1                 1           1             1 1 1           1       22
23 11     1   1           1     2                 1                       1 1   1                     1   1           23
24 13       2                   1               1         1                             1 2 1 1   1     1   1         24
25 17       1       1     1             1     1 1     1 1                     2   1       1 1     1     1   1   1     25
26 17         1 1 1       1 1                 1       1 1 1       1       1         1         1 2       1       1     26
27 18 1       1             1       1         1 1     1         1 1   1     1 1 2       1       1             1   1   27
28 13                 1       1   1                           1                   1 1 1 1         1   1   2         1 28
29 16   1   1         1       2         1   1                 1 1     1 1 1     1     1   1 1                         29
30 17 1         1           1       1   1     1       1       1 1   1 1 1               1               1 1   1 1     30
31 16               2                     1         1   2 1   1   1 1 1   1                           2         2     31
32 15               1   1 1     1     1             1   1   2           1                 1 1   1           2         32
33 9                             1                                 2         1             2   1           1     1   33
34 27 2       3     1               3 1 1     1       1     1 1       1   1   1 1   1 1     1 1         1   1     1 1 34
35 21   1     1   1       1 3 1     1             2 1 2         2   1       1 1         1           1                 35
36 14     1     1       1     1                                   1 1     2 1         1               1 1   1       1 36
37 10   1   1         1             1                         1         1           2             1         1         37
38 25 1 2     1         3       1 1   1       1 1           1       1   1   1 1   1 2 1   1               1 1       1 38
39 10             1           1                 1       1                     2   1 1       1 1                       39
40 20     1 1   1   1 1   2 1       2   1   1   1                             1 1             1 1     1   1         1 40
41 16   1 1                       1       1       1   1   1       1 1   1       1 1         1     1 1               1 41
42 24 1 1     1   1 1     1 1 1     1     2 1       1     1 1 1             2             1   1 1     1             2 42
43 12                 1       2             1           1 1   1           1                   2             1     1   43
44 15           1   1                 1     1   1   1     1             3                     2   2           1       44
45 13                     1       2         1   1         1 1         1             1 1 1                 2           45
46 14       1       1   1 1                 2                           1   1 1 1 1         1     1       1           46
47 14   1             1                 2     1               1 2   1                       1   1         1   1   1   47
48 16   1     2   1   1       1                   2     1 1               1 1         1   1           2               48
49 13     1           1 1         1 1   1 1             1 1   1     1                   1   1                         49
50 11                     1           1           2       1   1       1 1                 3                           50
51 13 1         1 1                         2     1       1       1   1     1                     1 1       1         51
52 13             1         2           1 1   1             1 1                       1 1                   1 1   1   52
53 11               1         1 1           1         1       1         1 1   1                             1 1       53
54 19 1 1     1       1               1       1     1     1       1 1     1       3                     1     1 1   2 54
55 18 1   1           2 1 1   1 1       1 1     1         1       2         1       1       1       1                 55
56 19         1       1     1   2   1 2 1                                             1   1 1     1 1     1 1   1 1 1 56
57 17     1 1       1     2       1         1 2 1   1 1 2                               1   1         1               57
58 13       1           1                       1     1           1   1     1             1       1   2         1 1   58
59 15     1       1     1                     2             1 1                         1 2     2   1     1         1 59
60 19               1       1   1     1   1     1               2 1   1 1       1   1 2     1       1     1         1 60
61 14 1 1 2             1                   1   1     1             1                     1   1     1   1     1       61
62 14   1           1                 4                         1         1 1     1 1   1 1     1                     62
63 12   1         1   1   2   1                               1   2       1 1                                       1 63
64 20       1       2       1     1         1   1   1         1         1     1     3     1       1 1         1   1 1 64
65 18   1   1   1                             1 1     2   2 1     1 1           1           1 1               1 2     65
66 12         1   1         1   1 1 1 1     1       1               1 1                                 1             66
67 17                   2       1             1       1 1     2       3   1             1             1       1 2     67
68 17   1 1     1               1     2                     1     2   1 1 1       1               1       1 1     1   68
69 10 1           1     1   1 1   1             1           1                       1     1                           69
70 18 1     1   1 2                   1 1     1     1   1                 1 1           1           1   1         2 1 70
71 12     1   1       1         1                                                   1       1   2   2       1       1 71
72 9       1                                             1     1 1       1             1         1     1 1           72
73 19                 1               1         1   1       2 1 3     1         1     2 1             1         2 1   73
74 15 1 1       1   1     1     1     1 1 1               1             1   1     1   1                   1           74
75 15     1     1 1                 2       1     1 2           1   1 1         1           1     1                   75
76 8   1       1                         1               1         1           1               1             1       76
77 10     1                         1           2 1 1       1 1       1                               1               77
78 12       1       1             1                   1   1                           1       1         1 2     1 1   78
79 25 1     1 1   1             1 1 1   1 1       1 1   2     2 1     1   1 1             1       1         2   2     79
80 13           1           1     1       1 1               1           1       1         1           1 1 1   1       80
81 13     1     2           1       1     1         1     1                 1   1 1         1                   1     81
82 26 1           1   1 1 1 1 1     1   1       1   1   1   1     1 1   1 1   1   2 2         1         1   1       1 82
83 17           1 1 1 1                 1           1   1   1   1   1           1     1       1               1   2 1 83
84 13   2 1   1       1                 1     1 1   1   1                                           1   1       1     84
85 17   1           1   1       1       1 1               1     3             1           1             2   1 1     1 85
86 13                   1   1 1     1       1 1     1       1           1             1       1       1           1   86
87 14 1         2 1   1         2                   1               1   1           1             1   1         1     87
88 18         1   1 2                       2     1           1         1     2             1 1     2 3               88
89 19 1 1   1 1   1                       1   1 1           1   2       1     1 1               1   2         2       89
90 9 1   1                       1                     1         1         1 1                       1           1   90
91 22       1   1                 1   1     1 1 1     3     1 1 2         1           1     1   1   1     1     1   1 91
92 19   1                     1   2 1 1   1             1         2   1                 1 1             1 2   2     1 92
93 16         1   1     1   1   1                 1 1                     1 1 1   1             1       1       1 2   93
94 14 1       1   1               1   1 1 1             1   1     1   1                                 1     1   1   94
95 20       1   2           1 1 1               1 2               1 1           1       1     1 1 1   1   1   2       95
96 17       1             1         1       1     1   1   1   1   1   1     1 1 1       1     1   1             1     96
97 15                     1   1           2       2   1     1           1       1 1         1             1 2         97
98 10       1 1                 1     1               1                       1         2 1         1                 98
99 12       1   1             1 1           1                                     1   1 1     1           2 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
Ngày
/
Tháng
kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio