BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/01/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
29
/
08
27
/
08
22
/
08
20
/
08
15
/
08
13
/
08
08
/
08
06
/
08
01
/
08
30
/
07
25
/
07
23
/
07
18
/
07
16
/
07
11
/
07
Ngày
/
Tháng
00 4                               1                                                           1           1   1           00
01 7               1 1   1             1                 1                                 1                 1             01
02 13         1 1       1 1     1                     1                                           2   1   1   1     1     1 02
03 13             1   1       1       1               1                   1 1                         2     1 1 1   1       03
04 12         1                     3                 1   2 1                                 1           2               1 04
05 12             1 1               1             2     2             1     1                 1   2                         05
06 13 1   1             1       1               1                   1             1               1   1 1       1       1 1 06
07 16     1   1           3     1       2                       1             1 1         1             1 1 1         1     07
08 15                       1   1     1   2           2     1             1   1 1   1         1                   1     1   08
09 7 1                   1                                                 1   1           1             1     1           09
10 10         1   1                 1 1       1                                     1 1                     1     2         10
11 11                     1 1 1 1                               1   1                       1         1             1   2   11
12 13                                   1 1 1       1     1 1 1   2       1               1     1                 1         12
13 6     1                               1                         1   1 1           1                                     13
14 13           1 1       1                                 1 1     1             1         2     1   1     1           1   14
15 15             1 2   1       2       1     1 1                   1             1       1 1                   1       1   15
16 15               1               2   1   1   1                 1               1 1         1             2   1       1 1 16
17 7           1             1   1                     1 1               1                   1                             17
18 10   1   1 1   1                   1                       2 1               1                           1               18
19 5 1         1   1         1                   1                                                                         19
20 7           1                         1                         1     1           1 1 1                                 20
21 13       2     1     1     1                         1           2 1     1           1                           1 1     21
22 12 1   1       1               1 1         1             1       1             1   1             1             1         22
23 12 1                       1     1                   2                       1     1   1 2       1               1       23
24 3                                                                     1                             1             1     24
25 8                   1       2                       1                 1                 2                           1   25
26 16     1       1             1               1 1 1         1             1     2       2           1         1   1 1     26
27 10       1   1         1   1                   1         1           1                           1   1       1           27
28 11         1             1             1 1           1         1   1                 1     1 1               1           28
29 6                                     2         1                   1     1                                         1   29
30 6       1                                     1                 1 1             1                       1               30
31 10             2           1       1     1   1                                             1     1     1         1       31
32 13 1 1   1               1     1         1     1                             1             1 1   1   1                 1 32
33 9     1                 1     1                         2           1   1                                   1     1     33
34 5             1                                                   1                         1   2                       34
35 16     1   1                     1 1       1 1                             1 1   2 1         1             1         2 1 35
36 10                         1     1               1           1   2             1             1                 1       1 36
37 18     1 1           1   1     1     1       1 1     1 1               1   1 2     2             1         1             37
38 13         1                       2         1           1 2       1 1                     1   1 1   1                   38
39 10   1                       1 1         1         1   1               1   1 1                   1                       39
40 12 3 1     1     1                                                         1     1                 1       2           1 40
41 8                                   1     1 1   1             1                         1   1               1           41
42 10                       1 2 1       1           1                             1 1         1                   1         42
43 15         1 1                 2   1             1                 1       1               1   1 1       1 1   1 1       43
44 14                       2                         1     1     2               1   1   1   1 1         1   1   1         44
45 14                 1       1           1 1 2       1         1                 1               1   1 1 1   1             45
46 11   2   1 1       1               1                     2 2                             1                               46
47 8     1                             2       1 1   1                                                       1           1 47
48 2                                                                                       1                           1   48
49 11   1           1   2               1                     1     1                 1 1                       1 1         49
50 12               1 2 1                     1             1   1             1               1         1 1 1               50
51 12     1   1         1                   1           1       1                       1                       2 1 1     1 51
52 10       1           1                               1           1 1   1   1           1           1               1     52
53 12 1           1           1         1       1     2                           1 1   1             1             1       53
54 7                 1                   1 1                               1       1                   1                 1 54
55 11     1     1       1           1         2 1         1                     1     1             1                       55
56 7     1                                       1 1               1   1                                       1 1         56
57 8                         1 1     1                   1               1   1         1                         1         57
58 11               1   1     1                     2                           1         1       1               1     2   58
59 7       1 1                                 1         1           1                                   1         1       59
60 11   1             1 2                               1                             1 1       2     1 1                   60
61 8         1                                   2       1     1           1 1           1                                 61
62 4   1                                                   1         1                               1                     62
63 13 1   1           2   1       1                               2   1     1       1   1                 1                 63
64 13           1     1           1   1     1 1     1                     1             1 1     1   1     1                 64
65 21   2 1   1 3 1 1             1 1     1   1         1     2               1 1                 1   1                   1 65
66 11 1 1         1   1     1         1                                 1         1                 1       2               66
67 13                                 1 1 1       1                   1                 1   1       1   1 1       1   1 1   67
68 5           1                               1               1                                               2           68
69 10 1                   1     1             1     1           1 1     1                   1                             1 69
70 11   1       2                 1         1     1     1   1 1                                 1                     1     70
71 7             1 1   1   1 1                                                         1                           1       71
72 8                             1                               2               1       1               1       1   1     72
73 13         1         1 1         1   1                             1         1 1                             1   1 2   1 73
74 6     1               1                       1                     1 1   1                                             74
75 18   1   1           1       1 1       1 1           1   1     2 1   1     2       1 1             1                     75
76 13   1           1 1     2                     1       1   1   1         2     1             1                           76
77 7     1     1                                   1           1                                     1               2     77
78 19   1   1         1       1           1       1 1           1 1   2     1 1         1         1         2       1 1     78
79 13       1 1                 1   1   1                   1 1               1             1     1   1 1     1             79
80 12       1             1                           1       1 1                 1   2           1 1                 1 1   80
81 10                 1       1             1     1   1       1           1 1           1 1                                 81
82 11               1       1                 1     1     2           1 1           1             1     1                   82
83 6             1                     1                 1     1         1                                         1       83
84 9       1               1                               1 1       1     1       1 1   1                                 84
85 9 1 1                 1 1                                           1 1               1     1                       1   85
86 20       1       1               1     1   2 1   1     1     1           1       1     1   1 1       1 1             1 2 86
87 17     1 1     1               1       1 1                   2           1   1             1   1     1   1 1   1   1     87
88 9           1                     1         2               1           1                     1 1         1             88
89 10                       1     1                                     1       1   1 1     1                 2     1       89
90 14                     1 1   1 1                     3         1       1             1     2               1       1     90
91 9       1             1     1           1 1                   1 1                           1         1                 91
92 10               1                     1 1                                       1   1                   1 1   1 1     1 92
93 6               1                                 1                     1             1 1           1                   93
94 10 1   1   1       1   1                   1                         1       1                   1     1                 94
95 12 2             1                                               1   2         1 1         1 1       1 1                 95
96 11   1       1                                   2 2   1             1             1 1                   1               96
97 6 1                                         1         1                                             1           1     1 97
98 10                 2           1 1 2   1 1                                   1   1                                       98
99 10                                 1 1   1         2               1 1                         1   1               1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
29
/
08
27
/
08
22
/
08
20
/
08
15
/
08
13
/
08
08
/
08
06
/
08
01
/
08
30
/
07
25
/
07
23
/
07
18
/
07
16
/
07
11
/
07
Ngày
/
Tháng
kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio