BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/01/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
Ngày
/
Tháng
00 11           1 1             1                   1         1     1 1     1   1 1                   1                     00
01 15       1     1             1                 1         1   1 1       2 2 1                     1         2             01
02 9           1         1                         1 1       1                           1         2 1                     02
03 15     1   1         1   2 1 1 1               1 1         1                     1       1             1     1           03
04 9             1                   1                           1 3 1           1     1                                   04
05 13       1               1 1               1 1       2         2               2   1               1                     05
06 9                 2                     1                 1           1           1         1       1         1         06
07 8       1   1           1         1   1                 1                   1                         1                 07
08 10         2             1   1                 1     1             1                                         1       1 1 08
09 17     1               1   1             2                 1 2 1   1   1         1   1       1 1                 1     1 09
10 16   1   1     1         1       1 1         1 2                 1   1 2               1                     2           10
11 9 2 1         1   1       1 1         1                                                                   1             11
12 10   1               1             1       1 1 1                 1               1     1                     1           12
13 11                 1 1                 2   1         1                 1       1 1   1                   1               13
14 15       3                 1     1     1             1       1     1                         1     1   1     1 1   1     14
15 10   1   1 1       1 2 1 1     1                                                                             1           15
16 8 1 1             1 1                                               1                           1           1   1       16
17 13     1             1             1           1     1             1 1       1     1     2         1         1           17
18 7                                                       1 1                                   2     1               1 1 18
19 10         1       1                             1   2       1             1         1             1                 1   19
20 10                   1   1 2     1   1     1             1           1             1                                     20
21 12     1 1     1                       1     2                     1 1   1   1             1                           1 21
22 11     1         1                   1       1       1 1   1               2                 1           1               22
23 14   1 2                           1 1   1       1           1   1   1   1               1             1             1   23
24 11 1       1           1     2 1             1               1         1                     1             1             24
25 8 1               1   1   1             1                                   1                               1     1     25
26 8   1                                   1                           1               1       1 1             1     1     26
27 10                     1 1                 2     1       1                       1       1     1   1                     27
28 8       1                     1 1           1                       1               1       1 1                         28
29 16 1       2 1 1                       1             1             1     1 2       1   1             1         1     1   29
30 14     1       1                           1       1   2 1           2               1     1   1               1     1   30
31 6                               2                     1                                                       1   1 1   31
32 10                       1           1   1       1     1             1   1       1                             2         32
33 5                               1                     1                               1           1                 1   33
34 13         1           1             1 1 1         1     1         1           1       1 1           1           1       34
35 14   1 1   1         1                     1 1     1                   1   1   2   1                         1   1       35
36 19   1         2     1     1   2 1             1         1           1       1             2     2     1         1     1 36
37 14     1 1       1   1               1 1       1         1             1       1   1   1         2                       37
38 8         1   1 1               1                                 1             1                         2             38
39 15   1     1 1           1         1           1   1 1   1                 1                 2   1 1                   1 39
40 7                         1               1                               1       1     1                       1 1     40
41 7   1             1             2               1                 1               1                                     41
42 14   1   1       1     1 1           1     1 1     1           1             1         1                           1 1   42
43 14     1   1     1   1                 1                         2       1 1   1   1                 1   1 1             43
44 8                 1         1               1                   1 1     1                                     1       1 44
45 4 1         1                                           1                                             1                 45
46 8         2               1       1             1     1   1                     1                                       46
47 12   1             1             1 1       1   1   1                         1           1                 1   1       1 47
48 17             1 3                   3           1                       1               2     1         1     3     1   48
49 6           1                         2                                           1                       1           1 49
50 9                 1                                   1                       1     2             2     1         1     50
51 8   1                   1         1     1         1                                   1                         1   1   51
52 12         1                   1             1   1             1       1     1 1           1 2             1             52
53 10                           1 1     1                         1                       1   1 1 1   1 1                   53
54 15           1 1     1       1     1       1           1         1     1   1 1 1             1           1 1             54
55 10               1     1   1         1           1                                     1         2     2                 55
56 9 1                                             2 1         1                       1       1             1 1           56
57 10                             1                       1             1 1                   1     1   1 1     1     1     57
58 7     1         1                                       1 1   1                                   1                 1   58
59 6 1       1             1                 2                                                   1                         59
60 9     1     1                   1                           1           1                             1       1   1   1 60
61 11       1                 1 1   1   1                 1             1               1               1   1         1     61
62 15 1           1     1                 1 1     1       1   1 1     2     1     1 1             1                         62
63 10               1                           1   1     1         1               1   1               1 1               1 63
64 9 1             1         1                 1   1           1           1                           1     1             64
65 15                     1     1                     2     1     1       1   1     1     1 1             1 2       1       65
66 10                   1             1         1             1     1               1         1 1               1   1       66
67 9             1       1     1       1         1                                       1       1                   1 1   67
68 9     1                                   1         1     1               1     1                         1           2 68
69 15     1     3         1   1     1 1     1 1               1                       1 1   1           1                   69
70 13 1                           1 1 1                       1 1     1   1       1 1   1                   1             1 70
71 9                                 1       1                             1   1   1       1 1       1             1       71
72 10   1       1                           1         1                         1         1             1   1         1   1 72
73 6                                               1 1                                 1 1     1                     1     73
74 13       1         1                         1               1   1         1 1       1   1       1       1         1 1   74
75 11 2                   1 1                         1 1         2                     1       1 1                         75
76 10               1 1                               1 1         1             1                       1 2       1         76
77 9       1                   2               1     1               1 1                 1   1                             77
78 11 1                 1         1   1                                   1                           1 1 1         1 2     78
79 10   1                                                         2           1 1           1 1           1 1             1 79
80 12 1         1   1 1                   1 1                   1   1       1                             1           1   1 80
81 12                       1           1   1               1           1                     1         1   2   1       2   81
82 10     1               1       1     2               1     1         1       1                                   1       82
83 13           1 1 1   1             1     1               1 1                     1             1     1           1   1   83
84 10                         1 1       1   1             2     1                 1                 1               1       84
85 9     1         1                           1 1             1             1                                   3         85
86 10   1   1           1   1 1 1                                                     1       1               1         1   86
87 12                             2                       1         1     1   2           1         1       1     1 1       87
88 6                                                       1     1               1           1       1         1           88
89 8     1         1                     1               1   1             1     1   1                                     89
90 10                 1   1   1   1         1                                   1     1       1 1                   1       90
91 11       1                         1   1 1                     1         1       1   1     1         1       1           91
92 10 1           1                 1     1                 1           1   1                     1   1       1             92
93 9   1       1         1       1               1   1           1                 1       1                               93
94 6                       1   1                       1                       1                 1 1                       94
95 11           1                                             1                           1 2           1 1         2 1   1 95
96 13                 2   1                       1     1 1     1     1               3                     1 1             96
97 10 1           1       1       1 1                 1               1                       1     1 1                     97
98 14           1                 1       1       2     1   1   1                             1   2 1       1 1             98
99 8       1 1     1                         1     1               2     1                                                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
Ngày
/
Tháng
kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio