BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/01/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
Ngày
/
Tháng
00 9     1           1   1 1 1                               1       1                     1             1                 00
01 5             1         1                                                                       1               1     1 01
02 12           1     1     1 1   1                     1                                   1       1   1       2       1   02
03 10           1               1     1                       1                       1               2     1   1         1 03
04 13 1 1     1                 1     1   1       1     1                 1   1                 1       1   1               04
05 10 1 1             1             1             1                   1 1             1 1                                 1 05
06 16       1       1     1 1           1           1 1     1   1       1   1             1   1     1   2                   06
07 15         1   1   1         1 1         1   1                           1           1 1   1 2       1 1                 07
08 6 2                                                         1             1         1 1                                 08
09 8 1                     1       1                     1       1 1   1         1                                         09
10 8         1 1         1                           1         1                   1           1 1                         10
11 6                   2                       1                                                               1 1   1     11
12 10 1                       1                     1       1 1         1   1         1                             1 1     12
13 12           1   1     1       1           1   1 1         1 1                           1                 1 1           13
14 8                         1               1     1           1 1         1                             1           1     14
15 10 1       1   1                       1                 1           1       1 1       1             1                   15
16 16           1 1   1     1   1       1               1     1         1     1     1   1   1 1   1       1                 16
17 8             1                           1           1                 1 2   1                           1             17
18 14                     1       2 1         1               1               1 1                 2       3         1       18
19 12           1       1             1     1   1         1   1 1   1     1               1                       1         19
20 16 1   1       1       1       1     1 1   1       1   2 1 1                               1     1       1               20
21 5           1                                     1                       1               1         1                   21
22 8         1           1 1               1                 1           1                                 1             1 22
23 12 2     1 1                       1                                   1               1 1 1 2               1           23
24 10 2 1                         2   1                         1   1 1                     1                               24
25 6             1                       1     1         2                             1                                   25
26 8                   1 1                         1       1   1             1                           1             1   26
27 11     1       1                         1       1           1       1 1 1 1                   2                         27
28 8                                     1 1           1 1           1     1                           1         1         28
29 9     1           1                 1         1           1   1                                   1           1   1     29
30 8                               2           1       1         1                                 1           1       1   30
31 6               1                 1           1                               1                 1                   1   31
32 9         1   1                         1     1 1                 1               1               1     1               32
33 5     1                                                       1             1                     1       1             33
34 8         1                 1                     1       1                               1 1                       1 1 34
35 12 1     1     1           1         1   1           1 1               1     1                 1   1                     35
36 9     1               1       1             1                                 1   1   1   1 1                           36
37 1                                                 1                                                                     37
38 12   1   1       1                                 1   2             1   1         1   1                 1       1       38
39 8 1 1           2     1                   1                                 1                       1                   39
40 8     1             1                               1   1       1                 1               1 1                   40
41 8     2 1   1                   1                             1     1     1                                             41
42 10   1                   1 2             1     1                       1             1                     1         1   42
43 18       1 1     1           1 1               1         1   1     1                 1       1 1   1         1   2   1 1 43
44 6           1   1         1         1                                                             1                 1   44
45 12       2 1   1 1             1                   1                                       1       1       1   2         45
46 11             1 1                 1 1 1   1 1 1                     2                               1                   46
47 15         1           1     1 1   1       2         1   1   1 1                         1             1             2   47
48 9   1                       1             1   1                       1   1                   1     1             1     48
49 13         2   1     1         1             1               1 1   1       1     1         1     1                       49
50 13     1               2     1     1 1           1     1 1                 1   1                       1           1     50
51 12     1           1       1 1 1                   1       1         1               1               2     1             51
52 13               1   1   1                                       1   1         2       1       1 1 1             2       52
53 10                 2 1 1 1                 1     1       1                       1                                   1   53
54 13       1           1             1                           1     1     1 1         1 1               1   1     1 1   54
55 13   1                                           1         1   1       1     1   1 1 1 1               1           1 1   55
56 13       1       1       1   1 1                               1                           1 2           1       1 1   1 56
57 13   1 1           1           1       1   1                     1                 2         1       1         1     1   57
58 9           1                 1   1   1               1                     1   1 2                                     58
59 18       2   1             4           1 1 1     1 1         1                   1                           1 1 1   1   59
60 8   1                     2               1                     1                       1                   1     1     60
61 12               1   1           1     1       2 1     1       1             1                                     2     61
62 15   1   1   1 1                       1     1 1                 1         1     2       1 1 1   1                       62
63 11             1         1         2                                                       1     1 1     1 1 1 1         63
64 11                 1         1           1                         1     1 1 1 1 1               1         1             64
65 10   1     1       1                                           1       1 1               1       1     1 1               65
66 11                                                   1 1       1   1           1   1                     1 2 1         1 66
67 13                   1 1             1         1 1 1   1         1         1   1                       1     1     1     67
68 21   1         1   1 1   1   1   1                     1     1           1   2 2   1 1 2                 1         1   1 68
69 15           1     1             1   1 1       1         1 1             1   1         2       1               1       1 69
70 10   1         1                 1               1     1                 1               1                 1 1         1 70
71 11 1     1       1           1     1             1               1           1           1               1       1       71
72 7       1         1             2                                             1   1           1                         72
73 12       1       1     1                 1                   1     1   2       1               1 1 1                     73
74 9       1         1 2     1     1                                                           1 1             1           74
75 13           1               1       1 1     2     1       1     1 1                       1             1             1 75
76 15       1   1           2 1 1           1   1               1     1             2   1                     1     1       76
77 9         1                           1                 1         2   1                       1         1             1 77
78 9 1 1                                                           1 1           1             1 1           1   1         78
79 14           1         1             2             1       1     1       1       1       1               1     2 1       79
80 10                                 1     1         1     1           1                   2           1     1 1           80
81 12   1                           1 1     1 1         1               1       2 1 1       1                               81
82 10             1 1                   1             1 1   1                                     1   1       1       1     82
83 13 1       1         1   1           1   1 1 1           1           2                     1 1                           83
84 10   1     1                                 2 1               1   1                 1     1     1                       84
85 10                 1 1           1     1       1                   1   1                       1       1             1   85
86 8     1                           1                     1                           1               1         1 1     1 86
87 11               1               1               1 1                   1         1   1       1         1   1         1   87
88 12     1                                   1     1   1       1         1 1       1       1       1               1   1   88
89 6                                                               1       1   1     1 2                                   89
90 9                               1                       1       1     2     1       1                   1             1 90
91 8                   1       1                       1             1             1                             1 1     1 91
92 17 1                         1       1 1 1   1                 2                       1   1       1   2 1 1       2     92
93 11                                   1 1 1           1           1       1     1   1               1       1   1         93
94 13   1               1         1     1 1   1         1           1       1           1 1         1               1       94
95 13                       1         1         1     1 2         1                                 1 1   1     1     1   1 95
96 11     1     1   1               1       1       1   1   1                         1   1         1                       96
97 10     1           1   1                     1     1       2 1                             1                   1         97
98 8     2                                                         1         1     1                   1         1 1       98
99 8         1 1           1 1                   1                                             1     1                   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
Ngày
/
Tháng
kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio