BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/01/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
01
26
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
27
/
10
24
/
10
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
08
/
08
04
/
08
01
/
08
28
/
07
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
Ngày
/
Tháng
00 21   1     1         1       1   1   2   1 2     1   1       1                       2     1 1                     1 2 1 00
01 20 1   1                       1                     1   1   1       1   1 1     1       1 1       1   2   1     1 2 1   01
02 13   1     1       1           1       1             1                       1     1             1         1 2 1         02
03 9 1         1   1       1       1                                     1             1 1             1                   03
04 13   1                     1             1           1 1   1                 1 1 1                           1 3         04
05 12       1 1                       1         1   1     1                 1     1     1     1             1       1       05
06 16                 1 1             1 1       2 1                     1         1   1 1 1             1 1       1 1       06
07 20       1       1                   2 1   1   2       1     1 1                   1   1 1       2   2   1             1 07
08 11   1             2                     1 1     1                           2         1           1     1               08
09 9                 1   1 1                           2 1   1                     1 1                                     09
10 17 1   1       1     1 1   2               1   1               1           1       1                       1     1 2 1   10
11 13           2 1                   1     1         1             1   1 1             1 1                 1     1         11
12 24 1           1     1 1       2 1                         1 2 1 1       1         1     2 1 1   1   1 1           1 1 1 12
13 10               1                     1     1               1           1               1       1         1     1   1   13
14 15           1         1   2           1     1             1 1       1             1           2     1           1   1   14
15 16     1     1         2   1       1       1         1 2                 2             1       1     1     1             15
16 26   1 1       2 2   1 1   1               1       1 2     2   1     1                 2     2   1   1       1 1     1   16
17 16           2     1               1 1           1     1         1 1       1         1       1   3     1                 17
18 17     1 1 2           1 1       1     1         1         1     1             1           1 1     1         2           18
19 15 1       1         1     1               1       1       1     1   1     2             1             1         1   1   19
20 17 1 1 1                 2   1   1             1   2 1         1                       1 1   1                 1       1 20
21 21       1 1           1 1   2               2   1   1 1       1 1             2 1   1   1         2 1                   21
22 14     1   1       1       1   1     1             1     1             1     1       1             1     1         1     22
23 15     1 2           1       1                 1       1       1               1 1   2             1 1     1             23
24 15 2     1               1         1       1     1         1                 1 1                 1 1 1 1     1           24
25 25 1 1 1   1 1 1       1                 3     2 1 1       1   1 1 1 1         1         1     1 1         1         1   25
26 20     1     1 1     1     2             1 1             1   1   1 1 1 1 1   1     1   1           1 1                   26
27 15           1 1         1 1   1                         1                 2 1 1       1     1       1           1     1 27
28 16                     1 1   1   1 1           1 1           1     1   1         1             2 1       1   1           28
29 18 1       1         1                 1         1     2 1         1   1           1       1 1       1 1         1     2 29
30 17         1 1 1   1     1     1   1 1   1         2     2     1 1   1             1                                     30
31 22   2             1 1       2             1 1       1           1 1       1             1   1   1   1 1 1     3       1 31
32 19   1 1 1       2         1       2           2   1       1 1   1   1           1                         2     1       32
33 15                 2       1         1 1           1 1         1   1                       1     1       1   1   1   1   33
34 20   1     1 1 1 1   1           1       1   1   2                 1   1     1               1 1 1   1     1       1     34
35 20     1       2   1     1                       1                   2 1   1       1     1 2 1   1   1             1   2 35
36 15                 1 2       1   1 1   1       1                 1       1                     1       1     1 1   1     36
37 16 1                               1 2             1             1     2   1           1   1       1   1   1 2           37
38 15       1   1   1 1   1         1   1   1         1                               1   1           1 1   1             1 38
39 12                     1                           1                       1 2   1   1   1 1           1       1     1   39
40 23 1 1 2   1               1 1   1 1         1   2   1 1 1                       1                 1     2 1 2 1         40
41 13             1   1   1         1   1           1           1 1 2   1 1                                               1 41
42 22   1 1         1         1 1   2 1         1       1         2             1     1       2 1 1       1     1     1 1   42
43 15                   1                 1 1         1 2           1       1 1       1     1       1   1 1           1     43
44 10   1                         1   1             1           1                     1       1       1                 2   44
45 7     1         1       1                         1   1                 1           1                                   45
46 13 1 1 1               1           1 2   1                         1 1       1                       1         1         46
47 18         2 1     1       1   1         2         1 1       1 1   1           1             1   1             1   1     47
48 13                   1       2       1 1   1     1         1           1         1   1                   1       1       48
49 13         1       1     1                 1 1           2   2                     1                       1     2       49
50 15     1                                   1                     1 1     1   1 1   1               1       1     3 1 1   50
51 11                                 1     1 1   1         2   1       1     1     1                 1                     51
52 18         1 1   1       1     1   1         1     1     1   1       1                   1 1 1     1 1             1   1 52
53 17   1   1     1     1         1     1 1 1   3         1       1             1       1                 1     1           53
54 23           1     1 1 3       1 2               1 2   1     1   2             1                   1       1   1     2 1 54
55 16     1 1 1                       1       1           1 1 1         1     1     1                       1   1     1 1 1 55
56 16       2 1                     1           1                   1     1 1   1       1       1       1       1   2     1 56
57 16 1 1 2     2 1         1   1                 1 1 2                           1                 1 1                     57
58 13 1           1             2         1             1 1   1                   1             1       1     1         1   58
59 22           2   1       1 2     1       1           1 2     1 1   1 1           1   1 1     1 1         1           1   59
60 18   1   1                       1         1     1             1         1 1 1   1     1   1   2           2 2           60
61 13             1   1           1       1       1         2               1   1     1                         1     1 1   61
62 19   1               1 1 1 1           1         2   1   1           1   1   1                 1       1 2       1 1     62
63 9     2             1           1                               1       2                     1   1                     63
64 19 1 2                         1 1             2   1     1     1 1               1   1     1 1     1       1 1 1         64
65 19 1         1 2 1 1           1   1   1                   1 1 1   1   1   1     1       1             1       1         65
66 15       1         1                 1     1   1                   1 1 1   2   1     1                   1 1     1       66
67 23       1   1 1     1   1   1 1         1   1 2 1         1       1   1         3 1     1 1     1                     1 67
68 16       1       1   1 1                           1 3     1   1         1       2             1       1             1   68
69 15               1                 1     1               1     2     1 1 1     1             1       1 1     1     1     69
70 25 1       1 1       1   1       1 1   1         1 1   1   1 1 1   2 2             1     1 1   1       1 1 1             70
71 16       1                 2     1 1         1               1                 1 1 1 2           1   1             1   1 71
72 15 1                 1   1           1           1                 1         1 1     1       2         1   1     1   1   72
73 12               2       1   1         1           1           1                     1   1     1   1   1                 73
74 15   1 1 1 1           1                         1           1               1             3 1   1 1         1           74
75 18                 1                 1     1   1       1   1     1 1       1     1       2     4           1           1 75
76 16                 1       1   1   1       1 1         1 2 1     1     1         1                         1 1         1 76
77 18               1           1         2 1   1             1 1       2 1 1 1 1 1       1                 1           1   77
78 14 1 1         1                       1     1         1   1       2       1   1                   1                   2 78
79 10 1     1 1         1                     1         1                                 1                           1 1 1 79
80 10               1           1 1       1                 1         1             1 1   1     1                           80
81 8                     1               1   1                       1           1           1             1       1       81
82 17     1   1     1 1 1 2         1 1     1               1             2         1 1     1         1                     82
83 19   1     1     1 1           1 1   1       1       1         1   1   1   1   1       1   1     1             1       1 83
84 12         1 1                                               1   1   1 1 1   1         1     1                 1   1     84
85 16   1   1 1                   1 1       1     1           1               1 1       1     1   1       1       1   1     85
86 10           1   1           1                                         2             1 1       1 1             1         86
87 15       2         1         1       1 2             1                   2         2   1   1   1                         87
88 14   2                       3               1         1                 1     1     1 1       1             1     1     88
89 14 1         1   1         1   2             1 1           1       1       1     1     1               1                 89
90 13                           1     1 2       1 1             1                     1   1 1                 2   1         90
91 21 1         1 3 1   1     1     1   1 1 2                 1 1                           1   1   1       2     1         91
92 18                       1     2 1           1 1       1           1 1 1   1   1   1     2     1     1 1                 92
93 17       1           1 1   1                           1                               1       1 2     1 3   1 1   1   1 93
94 15         1     1             1                   1       1           1 1   1           1   1     1   1   1     2       94
95 20 1     1         1     1 1 1 2           2             1               1 1 1 1     1   1                       1   1 1 95
96 17 1   1       1         1           1 1 1     1               2   1     1 1   1           1                   1       1 96
97 14     1       1 1     1               1   1               1     1                                 2 1   2         1     97
98 13 1     1     1         2         1       1   1         1       1           1                                   1 1     98
99 11 1     1             1 1           1   1 1           1 2                             1                                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
01
26
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
27
/
10
24
/
10
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
08
/
08
04
/
08
01
/
08
28
/
07
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
Ngày
/
Tháng
kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio