BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/01/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
Ngày
/
Tháng
00 8     1                 1     1                     1             1                             1 1   1                 00
01 13     1       1                         1     1         2 1                                   1 1     1 2   1           01
02 9         1       1 1             1               1           1                             1                   1 1     02
03 11     1 1                               2           1               1 1   1     1     1                           1     03
04 7                                               1     1                     2                       1     1     1       04
05 10 1                     1     1         1                             1             1     1               1 1       1   05
06 7                                     1     1                             1               2                       1   1 06
07 16   1 1     1   1               1   1 2           1         1     1 1                     1   1 2                       07
08 9 2                 1         1                       1     1                       1   1             1                 08
09 14   1       1     1               1           1         1 1 1     1       1 1             1                     1   1   09
10 11             1     1               1 1               1     1                 1   1           1 1                   1   10
11 8             1       1                                     1     1 1     1 1             1                             11
12 5                     1                           1                                 1                     1           1 12
13 18 1                       1                               1       1 1 2 2   1       1       3             1 1       2   13
14 8                           1                 1       1   1           1     1     1                                   1 14
15 13   1                         1                   1             1             1 1             1     1       1 1   2   1 15
16 13               1 2             1       2   1                             1   1         1   1             1         1   16
17 12         1 1 1   2                                       2     1   1     1             1                       1       17
18 10                               1 1                     1   1 1         1         1   1 1                           1   18
19 9 1 1   1     1     1         1                             1     1                     1                               19
20 6                     1                           1         1                                     2 1                   20
21 11                   1     1       1         1   1               1                     2   1     1 1                     21
22 12 1     1         1         1   1 1   1 1                             1                 1 1       1                     22
23 18               1 1         1     1       1 1 1                 2       1               1             1 2 2         1 1 23
24 10     1                                   3                           1                       1 1         1 1 1         24
25 9 1       1           1 1 1           1                 1                           1               1                   25
26 13     1     1   1             1                 1                           2 1 2             1     1         1         26
27 13 1             1     1   1       1 1   1             1                     1               1 1       1 1               27
28 10         1         1     1 1     1       1   1                           1   1           1                             28
29 13       3                       1 1             1   1       1         1     1           1               1             1 29
30 8     1                     1                           1 1   2 1                             1                         30
31 12     1   1               1         1               1   1                 1         1         1     1   1 1             31
32 5         1                       1                         1                 1         1                               32
33 7     1         1                     1 1     1                   1                                       1             33
34 12         1               1                 1                   1   1           1 1     1           1         1   1   1 34
35 9                                     1   1       1   1                 1   1 1               1                       1 35
36 12               1 1     1   1     1                 1               1 1     1               2                         1 36
37 15 1   1     1           1   1                 1     1     1             1       2             1           1       2     37
38 10 1           1       1                                 1 1 1                       1             1     1     1         38
39 10     1       1     1           1 1       1                                   1   1           1                 1       39
40 11                 1         1     1     2                     1                                 1     1   1   1     1   40
41 8             1             1           1         1                           1 1                       1 1             41
42 8     1   1 1                                 1                                 1     1           1                   1 42
43 7 1         1                   1                 1       1                       1                                 1   43
44 8                       1 1         1       1       1                                             1 1 1                 44
45 4 1                                         1                             1       1                                     45
46 8       1                     1 1               1                         1         1           1 1                     46
47 12       1   1                       1 1 1                       1                   2 1         1     1       1         47
48 12         1                               1 1   1   1       1 1       1       1       1           1   1                 48
49 11         2               1 1 1                           1               1                       1         1   1   1   49
50 6                   1     1                   1       1                               1         1                       50
51 17             1             1   1         1     1 1   1   1     1         1           2   1 1     2 1                   51
52 12         1                         1   1         1 1     1         1       1 1 1         1                           1 52
53 10     1                       1 1   1                   1 1 1   1   1   1                                               53
54 14           2 2 1   1                   1   1   2                                 1     1           1               1   54
55 12   1             1       1                 1         2             1                 1           1               1   2 55
56 9                                     1 1         1         1   1                   1             1   1           1     56
57 11           1           1   1 1     1 1     1       1         1 1                   1                                   57
58 17                 1     1   1         1         2     1           1             1   1   1     1   1         1 1 1     1 58
59 9               1                   1       1     1           1 1 1     1       1                                       59
60 8         1                                                   1 1               1               1       1       1     1 60
61 9       1                 1                 1 1     1         1                             1             1     1       61
62 16         1 1           1           1       1       1 1           1   1           1 1           1           1 1   1 1   62
63 11   1             1     1     1       1 1 1                   1   1                   2                                 63
64 9                       1     1                                               1     1 2                 2   1           64
65 12           1                       1 1   1 1 1                   1 1   1         1                   1             1   65
66 16             2 1   1 2 1       1   1                     1                             1             2 1 1 1           66
67 9           1         1             1             1     1             1       1             1                       1   67
68 14       1         1               1   1       1               2   1   1 1       1   1           1           1           68
69 13           1             1   1 1   1 1           1           1   1   1                         1   1       1           69
70 12   1           1                 1                 1     1           1     1     1       1           2 1               70
71 9       1     1     1   1                 1             1                       1                 1     1               71
72 8                 1   1                                         1   1   1 1                         1           1       72
73 12   1             1   1       1         1             1           1 1             1     1                       1 1     73
74 8                       1           1                 1 1       1                             1               1   1     74
75 15       1   1                                           3 1 1             1 2             1 1 2     1                   75
76 11                   2     2                                         1                   1 1         1 1     1         1 76
77 11   1 2     1                             1                   1       1 1                 1             1   1           77
78 8         1                     1                                     1 1 1   2       1                                 78
79 9   1                               1         1 1                                   1     1                 1   1   1   79
80 13 1           1                           1 1   1     1       1     2                       1     1           1 1       80
81 14               1   1   1 1                 1           1   1 1         2 1                 1 1                   1     81
82 8   1                     1 1                                           1         1                 1       1   1       82
83 8     1   1           2         1                             1               1       1                                 83
84 14   1         1       1     2 3       1   1       1                                                           2     1   84
85 7         1                                 1     1       1     1                                   1   1               85
86 6                   1               1                                             1   1                           2     86
87 7   1                   1                 1                                 1 1   1                           1         87
88 13 1 1 1 1           1 2         1                                     1   1     1       1 1                             88
89 6       1           1 1                                                       1           1                 1           89
90 9       1                                         1 1 1                                     1       1     3             90
91 12       1       1           1   1             1 1                         1       1 1           1   1             1     91
92 13   2           1                 1             2 1 1       1                   1       1                       1     1 92
93 17 1     1       2 1     2             1   1           1 1         1 2                   1                     1     1   93
94 10 1   1     1   1             1               1                                             1   1     1 1               94
95 11 1                   1   1 1   1             1 1           1   1                                               1     1 95
96 14 1     1     1 1   1                         1 1   2 1                 1       1               1               1       96
97 12   2     1   1                   2                     1         1     1                     1               2         97
98 7                               1             1     1                             1         1                   1 1     98
99 9                 1                       1                       1         1     1         1         1     1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
Ngày
/
Tháng
kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio