BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/01/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
01
29
/
01
23
/
01
22
/
01
16
/
01
15
/
01
09
/
01
08
/
01
02
/
01
01
/
01
26
/
12
25
/
12
19
/
12
18
/
12
12
/
12
11
/
12
05
/
12
04
/
12
28
/
11
27
/
11
21
/
11
20
/
11
14
/
11
13
/
11
07
/
11
06
/
11
31
/
10
30
/
10
24
/
10
23
/
10
17
/
10
16
/
10
10
/
10
09
/
10
03
/
10
02
/
10
26
/
09
25
/
09
19
/
09
18
/
09
12
/
09
11
/
09
05
/
09
04
/
09
29
/
08
28
/
08
22
/
08
21
/
08
15
/
08
14
/
08
08
/
08
07
/
08
01
/
08
31
/
07
25
/
07
24
/
07
18
/
07
17
/
07
11
/
07
Ngày
/
Tháng
00 6                                         1               1         1                                         1 1     1 00
01 14     1     1       1 1 1       1       1     1   1         1         1                           1         1         1 01
02 8                     1           1                       1       2                 1   1         1                     02
03 10   1           1         1                                     1 1           2                         1   1     1     03
04 13         1               1 1   1             1                 1                 2 1     1 1 2                         04
05 17     1       2     2           2         1 1                             1 1     1   2     1       1         1         05
06 11           1   1 1 1 1           1           1           1 1             1                         1                   06
07 11                   1 1                       2               1 1           1   1           1             1 1           07
08 8                                 1                 1 1                     1                               1     1 1 1 08
09 6                                                 1                   1             1 1           1     1               09
10 7             1                                       1 1 1                       1           1             1           10
11 14                       1 1           1   1             1                   1 1   2 1     1             1   1   1       11
12 10     1 1   1               1           1       1       1     1                 1               1                       12
13 11           1       1         1                       1                                 1       2         1     1   1 1 13
14 6                               1                             1   1             1         1                 1           14
15 14 1           2 1   1             1         1                 1   1               1     1     1     1                 1 15
16 7 1               1                                         1   2             1         1                               16
17 10     1         1               1             1       1       1                                       2     1 1         17
18 14   1 2                       1             1 2     2       1         1         1     1           1                     18
19 12 1   1     1   1         1             1       1                 1     1                           1     1         1   19
20 11       1     1         1           1     2   1                         1                                 1   1       1 20
21 11           1                 1       1         1 1                     1   1                   1       1     1   1     21
22 5                           1                           1                         1                     1             1 22
23 8 1     1 1                 1       1           2                                         1                             23
24 4                   1                                                   1           1                             1     24
25 12 1 1         2               1             1           1                   2                         1     1 1         25
26 12 1     1   1       1   2         2     1         1 1                       1                                           26
27 5       1         1   1                                               1                                           1     27
28 9   1                     1   1       1                 1                           1     1 1                       1   28
29 9             1                     1         1                       1 1         1   1                   1     1       29
30 16           1         1     1         1     1       1   1 1                         2 1         1     1   1   1   1     30
31 8       1             2                                             1 1                   1   1               1         31
32 10                       1 1   1     1             1               1         1                   1   1   1               32
33 14 1                 1                 1             3     1           1   1   1 1         1             1           1   33
34 4                         1                       1                                     1         1                     34
35 12                 1           1 1                 1                     2           1   1       1 1             2       35
36 9     1                       1         1 1           1             1       1       1                               1   36
37 9   2             1   1                                               1                 1 1         1 1                 37
38 10       1       1                   1     1                     1               1         1   1     1 1                 38
39 9         1                         1       1         1               1                         1         1 1         1 39
40 10       1                                 1       1     1         1             2         1   1         1               40
41 15     1 1                     1 1         1       1   1   1   1 1         1 1               1     1         1           41
42 9                 1         1         1                 1     1                                   1 1                 2 42
43 12         1           1         1 2 1 1                 1       1                       1       1   1                   43
44 6     1       1       1                             1                       1                         1                 44
45 6           1                                         1 1                                   1           1         1     45
46 9                 1   1               1                           1             1               1 1   1     1           46
47 16                       1 1     1 1 1 1   1     1     1                         1     1   1       1     1         1 1   47
48 16 1 1         1   1 1     1 1   1   1         1     1           1   1               1 1                           1     48
49 11 1       1                       1 1                   1   1       1                         1     1     1   1         49
50 11       2       1 1 1   1                                     2       1 1           1                                   50
51 15   1             1   1         1               1 1                   1             1     1           1   2   2 1       51
52 12         1           1           1         1 1       1           1     1       1     1     1         1                 52
53 15 1 1     1                 1     1       1     1     1     2               1     1   1   1           1                 53
54 10                           2         1                                                 1     1         1     1 2     1 54
55 18   1 1     1   1                                 2 1 1 1   1       1               1         1 1 1     1 1         1   55
56 11 1 1           1     1   1   1         1                 1                 1   1                             1         56
57 9             1                   1             1                         1   2                           1 1         1 57
58 16 1     1               1     1           1 1   1   1             1           1 1     3               1         1       58
59 15   1         1 1     1   1   1           1 2       2 1                 1 1             1                               59
60 7                                       1         1   2                                     1   1                     1 60
61 12   1 1                     1   1     1                 1       1     1 1 1                 1         1                 61
62 8       1 1                 1                   1 1                     1                               1 1             62
63 7 1       1           1               1                         1         1                                         1   63
64 10             1                           1                               1     1           1   1         1 1 1       1 64
65 14   1     2   1   2 1       1                                 1           2                       1             1   1   65
66 14     1                   1         2 1 1                       1             1   1         2     2   1                 66
67 15 1       2           1     1   1             1           3                 1           1 1   1         1               67
68 8                   1         1         1                     1                   2               1                 1   68
69 9     1                                     1 1             2                 1 1           1               1           69
70 7               1       1 1                               1               1           1       1                         70
71 7                                 2           1           1     1   1   1                                               71
72 9 1                       1             1         2           1                   1                 1               1   72
73 7   1   1                   1                   1                                       1     1     1                   73
74 10     1   1   1             1         1         1                       1     1             1                         1 74
75 7   1                               1                             2 1               1           1                       75
76 12 1     1           1           1 1   1     1               1 1   1 1         1                                         76
77 9   1       1                         1                           1             1               1   1         1   1     77
78 11                           1 1                           1   1         1     1   1 1                 1           1   1 78
79 10                       1               1       1           1   1   1   1                               1   1       1   79
80 14                             1             2 1           1 1     1       1   1       1 1   1                 1 1       80
81 12                       1           1           1       1         2       1       2     1               1           1   81
82 9 1   1   1 1                                         1     1                                 1 1             1         82
83 8       1   1   1       1               1     1       1             1                                                   83
84 9           2   1   1                 2                     1                                                     1   1 84
85 14         1                   1           2 1         1     1         1     1   1                 1 1   1           1   85
86 15             1 1 1             1   1   1       1         1         1                     1   1   1   1         1 1     86
87 9           1 1                         2           1     1                     1                         1       1     87
88 14   1       1   1 2                 1               1   2   1         1   1                             1       1       88
89 11               1       1                   1                 1 1                   1 1 1     1                 1   1   89
90 11                                         1 1   2           1 1       1   1                                         2 1 90
91 5     1                 1                                                             1 1             1                 91
92 9                 1       1             1                 1         1             1 1       1                   1       92
93 8                                                               1   1       1 1             1       2             1     93
94 15           1               1       1   1 1                   1       2 1 1 1 1                     1     1       1     94
95 10 1             1               1             1     1   1                     1             1             1     1       95
96 12       1         1     1         2                                 1   1             1         1 1         1 1         96
97 16         1     1   1         1             1     1           1 2     1                   1   1 1   1     1     1       97
98 12     1 1 1             1 1     1       1           1               2     1   1                                         98
99 18                 1 1   1 2   1     1             1                 1                   2 2   1       1     1     2     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
01
29
/
01
23
/
01
22
/
01
16
/
01
15
/
01
09
/
01
08
/
01
02
/
01
01
/
01
26
/
12
25
/
12
19
/
12
18
/
12
12
/
12
11
/
12
05
/
12
04
/
12
28
/
11
27
/
11
21
/
11
20
/
11
14
/
11
13
/
11
07
/
11
06
/
11
31
/
10
30
/
10
24
/
10
23
/
10
17
/
10
16
/
10
10
/
10
09
/
10
03
/
10
02
/
10
26
/
09
25
/
09
19
/
09
18
/
09
12
/
09
11
/
09
05
/
09
04
/
09
29
/
08
28
/
08
22
/
08
21
/
08
15
/
08
14
/
08
08
/
08
07
/
08
01
/
08
31
/
07
25
/
07
24
/
07
18
/
07
17
/
07
11
/
07
Ngày
/
Tháng
kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio